Month: January 2020

Month: January 2020

PASIAN’ DEIH KHANGGUI KIZOM THUPHA -Rev Suak Za Go
January 19, 2020 Zokam FGAIM

PASIAN’ DEIH KHANGGUI KIZOM THUPHA -Rev Suak Za Go Thuciam Lui (TL) hunin Pasian’ lawmpa cihna a ngahpa pen Abiahang ahi hi (Isa 41:9; Jeim 2:23). Abiahang in Pasian a upna pen a tu khang dong zuisak zo a, keemsuak zo hi. Tua ahih manin khang kizom thupha i ngah

Read More