Tag: Rev.Van Hnuai Kim

Tag: Rev.Van Hnuai Kim

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားသူ :Rev.Van Hnuai Kim
January 16, 2019 Burmese FGAIM

📖 “ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကဥ္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္အကၽြမ္းဝင္ေသာသူ ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္ ေဆာင္ရြက္ေလ၏” (ေဟရွာ ၅၃:၃-၄) ✅ ဘုရားသခင္ဟာ မိမိလူတို႔၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေသာသူ၊ စိတ္နာက်င္မႈမ်ားကို ကုသေပးတဲ့အရွင္ ျဖစ္တယ္။ ✅ ဘုရားသခင္ဟာ မိမ္ိသားသမီးမ်ား၏ဝိညာဥ္ကိုကယ္တင္၍ ကိုယ္ခႏၶာကိုက်န္းမာေစရံုသာမက စိတ္ႏွလံုးကိုလည္း ကုသေပးတယ္။ 👉 အသင္းေတာ္မွာစိတ္ထိခိုက္ေနသူ၊ အျခားသူမ်ားေၾကာင့္/ဘဝမွာၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အရာမ်ား ေၾကာင့္ နာက်င္ေၾကကြဲသူေတြ မ်ားစြာရွိတယ္။ စိတ္ထိခိုက္နာက်င္ေနသူေတြဟာ အျခားသူေတြကို စိတ္ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကတယ္ လို႔ ဆိုတယ္ (Hurt people hurt people). ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္က မိမိလူမ်ားကို စိတ္ထိခိုက္မႈမ်ား၊ အတြင္းနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းလ်က္ စိတ္ပိုင္းက်န္းမာသူ၊ ရင့္က်က္သူ၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိသူ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ မိသားစုမွာ ဖ်ားနာေနတဲ့ လူပိုမဟုတ္ဘဲ အသံုးဝင္တဲ့၊ မိသားစုတာဝန္ကို

Read More