PASIAN’ DEIH KHANGGUI KIZOM THUPHA -Rev Suak Za Go
LUNGDAMBAWL DAWNZIA A TUAMTUAM- GS Pau
LUNGDAMBAWL MASA A KHAHSUAH MITE II Rev.Dr. Do Suan Mung
ZU’ BAWLIN MIHING IN GANHING LUNGSIM KINEI THEI : Dr.Thomas Sian Za Kham
ZEISU’ PHUH PAWLPI-Rev.Dr. Dam Suan Mung
2. KISAM KISAPNA
21. HUN A KIMAWK BEISAKNA HANG
20. HUN KIMAWK BEISAK
19. HUN Khen- V