2. KISAM KISAPNA
21. HUN A KIMAWK BEISAKNA HANG
20. HUN KIMAWK BEISAK
19. HUN Khen- V
18. BANGCI BANGIN
17. TUPNA MUN NEIH A MANPHATNA
16. TUPNA MUN
15.Muhkholhna a taktak suaksak
14. MUHKHOLHNA A NAWNGKAISAKTE
13. MUHKHOLHNA (Khen III Na)