Tag: Rev.San Cung Nung

Tag: Rev.San Cung Nung

အမႈေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရား :Rev. San Cung Nung
March 14, 2019 Burmese, Uncategorized, Zokam FGAIM

နိဒါန္း ယေန႔ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားစြာတုိ႔ဥည္ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိးေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ သင္းအုပ္ ဆရာႀကီးမ်ား၊ ဧ၀ံေဂလိဆရာႀကီးမ်ားစသည္ျဖင့္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ ဦးေဆာင္းေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္ အင္မတန္မွ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသျဖင့္ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သတိျပဳရမည့္အရာရွိေနသည္ကုိ အမႈေတာ္ေဆာင္တုိင္း သတိျပဳရန္လုိသည္။ ထုိအခ်က္မွာ “ကုိယ္က်င့္တရား” ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိသည္မွာ ကုိယ္က်င့္တရားသည္ လူတစ္ေယာက္ေန႔စဥ္ျပဳက်င့္သည္ အျပဳအမူ၊ အက်င့္စ႐ုိက္၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ က်င့္၀တ္တရား၊ အေလ့အထစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကုိယ္က်င့္တရားသည္ ကိုယ္ပုိင္စည္းကမ္း၊ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ ကုိယ္ပုိင္စည္းကမ္းရွိေသာသူသည္ ကုိယ္က်င့္တရားရွိေသာသူ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ျပဳမူက်င့္ႀကံျခင္း၊

Read More
သင္းအုပ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ:Rev.San Cung Nung
February 10, 2019 Burmese FGAIM

သင္းအုပ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုး၏ တုိးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းသည္ သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းေပၚတြင္ အဓိက မူတည္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အသင္းေတာ္သည္ ေလာကီအဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္သျဖင့္ အာဏာထား၍ အုပ္စုိးရန္ မဟုတ္ဘဲ၊ သမၼာတရားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ အထူးလုိအပ္သည္။ ရွင္ေပတရုသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံေတာင္းပန္စကားေျပာဆုိရာတြင္ “ဘုရားသခင္၏ သိုးေတာ္စုကို ထိန္းျခင္းအမႈႈမွာ အႏုိင္ထိန္းရေသာေၾကာင့္ မဟုတ္၊ မစင္ၾကယ္ေသာ စီးပြားကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ အလိုလုိ ေစတနာစိတ္ရွိ၍ ၾကည့္႐ႈအုပ္ထိန္းၾကေလာ့။ အသီးအသီးအုပ္ေသာ အသင္းေတာ္တုိ႔ကို အာဏာထား၍ အစုိးတရျပဳသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ သိုးေတာ္စုေ႐ွ႕မွာ ပံုသက္ေသကို ျပေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့” (၁ေပ ၅း၂-၃)ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍၊

Read More
ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အခြင့္အာဏာ: Rev. San Cung Nung
January 25, 2019 Burmese FGAIM

အိမ္ေထာင္မိသားစုမွစ၍ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အာဏာထားတတ္ၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ထုိအာဏာကုိ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳတတ္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔၊ မွားယြင္းစြာ သံုးစြဲမိပါက အာဏာအလြဲသံုးစားသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း မိမိရရွိထားေသာ အခြင့္အာဏာကုိ အသံုးခ်တတ္သူမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ အခြင့္အာဏာကုိ မည္သုိ႔ရရွိႏုိင္သနည္း သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္သည္ လူသားကုိ ဖန္ဆင္းသည့္အခါ “ပင္လယ္ငါးတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ မုိးေကာင္းကင္ငွက္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ သားယဥ္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ေျမတျပင္လံုးႏွင့္တကြ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရိစၦာန္အေပါင္းတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း အုပ္စုိးေစ” ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ထုိ႔အျပင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထးေသာ လူေယာက်္ားႏွင့္ လူမိန္းမတုိ႔ကုိလည္း “အခ်င္းတုိ႔

Read More