အမႈေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရား :Rev. San Cung Nung
သင္းအုပ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ:Rev.San Cung Nung
ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အခြင့္အာဏာ: Rev. San Cung Nung