ZU’ BAWLIN MIHING IN GANHING LUNGSIM KINEI THEI : Dr.Thomas Sian Za Kham
ZEISU’ PHUH PAWLPI-Rev.Dr. Dam Suan Mung