ZU’ BAWLIN MIHING IN GANHING LUNGSIM KINEI THEI : Dr.Thomas Sian Za Kham