ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားသူ :Rev.Van Hnuai Kim

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားသူ :Rev.Van Hnuai Kim
January 16, 2019 Comments Off on ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားသူ :Rev.Van Hnuai Kim Burmese FGAIM

📖 “ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကဥ္းျခင္း ေဝဒနာႏွင့္အကၽြမ္းဝင္ေသာသူ ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ ငါတို႔အနာေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ယူတင္
ေဆာင္ရြက္ေလ၏” (ေဟရွာ ၅၃:၃-၄)

 ဘုရားသခင္ဟာ မိမိလူတို႔၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေသာသူ၊ စိတ္နာက်င္မႈမ်ားကို ကုသေပးတဲ့အရွင္ ျဖစ္တယ္။

 ဘုရားသခင္ဟာ မိမ္ိသားသမီးမ်ား၏ဝိညာဥ္ကိုကယ္တင္၍ ကိုယ္ခႏၶာကိုက်န္းမာေစရံုသာမက စိတ္ႏွလံုးကိုလည္း ကုသေပးတယ္။

👉 အသင္းေတာ္မွာစိတ္ထိခိုက္ေနသူ၊ အျခားသူမ်ားေၾကာင့္/ဘဝမွာၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့အရာမ်ား ေၾကာင့္ နာက်င္ေၾကကြဲသူေတြ မ်ားစြာရွိတယ္။ စိတ္ထိခိုက္နာက်င္ေနသူေတြဟာ အျခားသူေတြကို
စိတ္ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကတယ္ လို႔ ဆိုတယ္ (Hurt people hurt people).

ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္က မိမိလူမ်ားကို စိတ္ထိခိုက္မႈမ်ား၊
အတြင္းနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းလ်က္ စိတ္ပိုင္းက်န္းမာသူ၊ ရင့္က်က္သူ၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိသူ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ မိသားစုမွာ ဖ်ားနာေနတဲ့
လူပိုမဟုတ္ဘဲ အသံုးဝင္တဲ့၊ မိသားစုတာဝန္ကို မွ်ေဝယူႏိုင္တဲ့ မိသားစုဝင္ ျဖစ္ေစလိုတယ္။

👉 ဒဏ္ရာရေနတဲ့စစ္သားဟာ စစ္မတိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ သင္ဟာ
လည္း ဘုရားသခင့္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသံုးဝင္တဲ့သူျဖစ္ခ်င္ရင္ မိမိ၏အတြင္းနာမ်ား၊ ဝမ္းနည္းျခင္းေဝဒနာမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံ
ေပးအပ္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ကုသေပးျခင္းကို ခံယူဖို႔လိုပါတယ္။

သခင္ေယရႈကို ပေရာဖက္ႀကီးေဟရွာယက ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းနဲ႔အကၽြမ္းဝင္သူ ( a man of sorrow) လို႔ေဖၚျပသလို ဝမ္းနည္း
ျခင္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားတယ္ (..he carried our sorrows) လို႔ ေဖၚျပခဲ့တယ္။

သခင္ေယရႈဟာ လူေတြအျပစ္အတြက္အေသခံရံုသာမက လူတို႔၏ဝမ္းနည္းျခင္းမ်ားကို နားလည္ေပးသူ၊ ယူေဆာင္သြားသူ
ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေယရႈထံလာတဲ့အခါ မိမိ၏ဝမ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းမ်ားကို ယူေဆာင္သြားသူလို႔ လက္ခံတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို ကိုယ္ေတာ္ကုစားေပးလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕ေၾကကြဲျခင္းမ်ားကို ကားတိုင္ေပၚမွာ ယူ
ေဆာင္သြားၿပီးသားျဖစ္လို႔ သင့္ကို ဆက္မသယ္ေဆာင္ေစခ်င္ဘူး။ ကိုယ္ေတာ့္ထံမွာ သင့္စိတ္ႏွလံုးကိုသြန္းေလာင္း၍ ရင္ဖြင့္ပါ။ နာက်င္တဲ့စိတ္ေဝဒနာကို ကိုယ္ေတာ့္ထံေပးအပ္လိုက္ပါ။ ကုသ
ေပးျခင္းခံရလ်က္ သင့္အတြင္းနာမ်ား က်က္သြားလိမ့္မယ္။

ဒီကေန႔ ကိုယ္ေတာ္၏အနာၿငိမ္းျခင္းဆီနဲ႔ ကုသေပးျခင္းကို လက္ခံပါ။ သင့္ရဲ႕ခါးသည္းျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္။ သင္ဟာလည္း စိတ္ပိုင္းက်န္းမာလ်က္ သူတပါးကို ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္သူ၊ ထူမေပးႏိုင္သူ၊ ဘုရားႏိုင္ငံအတြက္ အသံုး
ဝင္သူ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။

သင္ၾကံဳရတဲ့ေၾကကြဲျခင္းမ်ားက ဘုရားရွင္ကို ပိုမိုရင္းႏွီးစြာ
သိကၽြမ္းေစဖို႔ တြန္းပို႔ေနေၾကာင္း၊ သာ၍နက္ရႈိင္းတဲ့ဖြင့္ျပခ်က္ကို
ရရွိေစေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး ထိုအရာမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္
ခ်ီးမြမ္းႏိုင္လာလိမ့္မယ္။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

Tags
About The Author
FGAIM Full Gospel Assembly International Ministry