ငယ္ေသာအရာ၌ သစၥာ႐ွိျခင္း Rev.Vung Za Niang (Myanmar Service) # March 17,2019