ဘုရားသခင္၏အၾကည့္ရႈႂက ြ ေသာခ်ိန္ : Rev.Van Hnuai Kim # March 10,2019