ဘုရားသခင္၏အၾကံစည္ Kimpu (Burmese Service) # March 31,2019