ေလာကကို ေအာင္ေသာသူ II Syamah Ning Man Dim (Burmese Service) # April 28,2019