ေလာကကို ေအာင္ေသာသူ II Syamah Ning Man Dim (Burmese Service) # April 28,2019

ေလာကကို ေအာင္ေသာသူ II Syamah Ning Man Dim (Burmese Service) # April 28,2019
April 29, 2019 Comments Off on ေလာကကို ေအာင္ေသာသူ II Syamah Ning Man Dim (Burmese Service) # April 28,2019 Burmese FGAIM

www.fgatulsa.org

About The Author
FGAIM Full Gospel Assembly International Ministry