Jesu pen kua ahi hiam?

Jesu pen kua ahi hiam?
January 24, 2019 Comments Off on Jesu pen kua ahi hiam? Zokam FGAIM

Dotna: “Jesu pen kua ahi hiam?”

Dawnna: Jesu pen kua ahi hiam? “Pasian om a hi hiam?” cih dotna tawh a ki bang kei hi. Jesu Khazih pen om ahih na a dong pen mi ki tawn pha mahmah hi. Jesu pen mihing khat hi in abei sa hunkum 2000 lai in hih leitung ah a nungta hi ci in ki um ciat hi. Jesu pen Pasian maw? ahih kei leh Mihing maw? cih bang in kinial thei uh hi. Biakna makai te in Jesu pen kamsang khat, sia hoih khat leh mihoih khat in gen uh hi. Ahi zongin Laisiangtho sungah Jesu pen kamsangkhat, sia hoih khat, mihoih khat sangin aliat zawk lam hong gen hi. C.S Lewis in alai bu gelh Mere Christianity sungah hih bangin a gelh hi; “Mihai te thu genna ahi Jesu pen Pasian hi lo hi ci a, a umte kong gen nuam hi: ‘Keimah in Pasian pen lian penpen sia in ka sang dek tak hi. Ahi zongin ka um ki kei hi’. Keimah in hih danin ka gen ding aki lawm het kei hi. Mihing khat ih hih nak leh Jesu pen mihoih sia khat bang bek in ih um kei ding hi. Tua bang in ih up leh eite pen mihai te ih hihi. Ngaih sutna aman lo te ih hi hi… ahih kei leh amaute pen dawite a hi uh hi. Nangin nang a dingin na tel ding a hihi. Jesu pen Pasian tapa maw, mi mawkmawk maw, mawhnei pamaw cih bangin na ut bangin na um thei hi. Amah pen mihai khat bangin zong na um thei hi.

Jesu pen cil phih in nathat thei kha ding hi. Ahih kei leh ama mai ah bok in Jesu pen Pasian hi ci in na gen thei ding hi. Ahi zongin eite in Jesu pen sia hoih khat bang bek in ih ngaihsun thei kei ding hi. Eite in Jesu pen a dangdang in ih ngaih sut ding ahi kei hi”. Tua hi leh Jesu in amah leh amah bang ci in ki gen a hi hiam?

Laisiangtho in amah pen bang ci gen a hi hiam? Amasa penpen in John.10:30 na sung a Jesu thu gen kammal ih en ding hi. Tua in “keimah leh kapa pen pumkhat ka hi uh hi” a hihi. En pak le hang hih pen Jesu pen amahmah Pasian a aki gen nopna tawh a ki bang keihi. A hi zongin Judah mi namte nialna en le hang Pasian ci a aki genna ih mu thei ding hi. “Kote in nang pen khialh na tuamtuam hangin suang tawh kong deng lum kei ding uh hi, ci in Judah mite in a dawng kik hi. Ahi zongin nang in nang leh nang Pasian a ki gen na hih manin na mawhna lian mah mah hi. Tua ahih manin suang tawh kong deng lum ding uh hi” (John.10:33). Jesu pen amah leh amah Pasian a aki gen ahih lam Judah mi te in thei gige uh hi. Hih a nuai a Laisiangtho khan te en le hang Jesu in Judah mite gen na pen “Kei mah in Pasian hi ing ci keng” ci in a nial kei hi. A khiatna pen Jesu pen amah leh amah Pasian a aki gen a hihi. Amah in”keimah leh ka pa pen pumkhat ka hi uh hi” (John.10:30) a ci hi. John. 5:58 an sung ah a dang a gen na zong ih mu hi. Jesu in “Keimah in ataktak in kong genin ah Abraham apian ma in keimah ka om khin hi” ci in a dawng kik hi. Tua khit ciangin Judah mite in Suang tawmin Jesu den lup sawm leuleu uh hi (John.8:59). Jesu in “Keimah”

cih kammal pen Thuciam lui sung pan in a lak a hihi (Pai.3:14). Jesu in Pasian ahih na amah leh amah ki gen kei leh bang hang in Judah mi te in Jesu pen suang twh den lup sawm zenzen a hi uh hiam? John. 1:1 na sungah “Tua thu pen Pasian tawh a om khawm hi” ci in ki gelh hi. John. 1:14 na sungah “ Tua thu pen mihing in hong piang hi” a ci hi. Hih Liasiangtho khante in Jesu pen Pasian ahihna hong lak hi. Thomas in Jesu kiangah hih bangin a gen hi. “Kagumpa leh ka Pasian”

John.20:28) a ci hi. Jesu in a mah pen anial kei hi. Sawl tak Pawllu in zong “…..Alian pen Pasian leh ka honpa, Jesu Khazih” (Titus. 2:13) a ci hi.Sawl tak Peter in zong, “…. Ih Topa leh ih hong pa Jesu Khazih” (2Pet.1:1) a ci hi. Vantunga aom Pasian pen Jesu ih pen Pasian a hihna teti a hihi. “Tapa tawh ki sai in, “Ka Pasian aw,na tutna pen atawn tungin kip ding hi. Na thuman na pen nagam a dingin namsau hi ding hi”. Laisiangtho lui sungah Khazih thu tawh ki sai in hih bangin a gen hi. “Eite adingin Naungek khat hong ki pia hi. Ama liangko tungah ukna om ding hi. Amah pen Lamdang thulak pa, vanglian Paisain, tawntung pa, nopsakna kumpi pa ki ci ding hi” (Isa. 9:6).

Tua a hih manin C.S. Lewis in Jesu pen sia hoih mahmah khat bek a up ding ahi kei hi a ci hi. Jesu in amah leh amah Pasian in aki tang ko khin hi. Amah pen Pasian hi kei leh, Jesu pen mikhem pa hi ding hi. Tua bek hi lo in amah pen kamsang zong a hi kei ding hi. Siahoih zong a hi kei ding hi. Mihoih zong ahi kei ding hi. Jesu kam mal en kei le hang tu hun a “pilna nei” te in “Jesu tangthu” in Laisiangtho sunga ki gen bang ahi kei hi ci in gen uh hi. Jesu gen thute hang ahi zong, a gen loh thu te hang ahi zongin eite in ih nial theih na dingin eite in bang hi mawk ih hi hiam? Jesu na sep ahih kei leh ama honggenloh nate, amah tawh nungta in a om khawm te thu gen na tawh a ki tuaklo nate pen tuhun a pilna nei te in bang hang in gen nuam zen zen ding ahi hiam (John. 14:26).

Jesu pen Pasian ahih na teti lahna pen bang hangin thupi mawk a hi hiam? Jesu pen Pasian ahihna leh a hih lohna bang hangin theih ding hoih zenzen ahi hiam? Jesu pen Pasian hihna tawh ki sai in a thupi penpen ngaihsut dingin amah pen Pasian hi kei leh leitung mite adingin ama sih na pen a mawk na ahihi (1John.2:2). Pasian bek in ih thuak ding thukhenna pan in hong hon khia thei bek hi (Rom.5:8; 2Cor. 5:21).

Jesu in ih lei bateng hong lohsak theih na dingin amah pen Pasian a hih ding ki sam hi. Jesu pen ei a dingin hong sih theihna dingin mihing a hih ding ki sam hi. Jesu Khazih tungtawn in gupna ki ngah thei hi. Jesu pen Pasian ahih manin amah bek in gupkhiatna lampi a hihi. Jesu pen Pasian ahih na hih manin aman hih dan in a gen a hi hi. “Keimah in lampi ka hihi. Thuman na leh nuntak na zong ka hihi. Keihong suang lo in kua mah in Pakiangah a tung thei kei ding hi” (John.14:6).

Source:gotquestions.org

About The Author
FGAIM Full Gospel Assembly International Ministry